91


THÁNG THỰC HÀNH NGHỆ THUẬT | MONTH OF ARTS PRACTICE | MAP 2019

Tháng thực hành Nghệ thuật 2019, dự án trao đổi và phát triển nghệ thuật đương đại giữa Việt Nam và Quốc tế, với chủ đề 'BÊN KIA SỰ HỦY DIỆT' | Month of Arts Practice - MAP 2019, the development and exchange art project between domestic and international artists, under the theme 'BEYOND DESTRUCTION'
10/10/2019

PURE GOLD Hanoi Exhibition | Kêu gọi nộp tác phẩm - Call for Submission

Thư mời các nhà thiết kế, nhà sản xuất, thợ thủ công, nghệ sĩ, và học sinh, sinh viên đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam gửi hồ sơ tác phẩm tham dự Triển lãm Pure Gold tại Hà Nội | The open call for designers, craftsmen, producers, makers, artists and students who live and work in Vietnam to submit their works to the Pure Gold Exhibition in Hanoi
09/04/2019

TỰ SỰ PHIM: Chuỗi phim PHONG CẢNH | FILMSTORYTELLER: LANDSCAPE series

Chuỗi phim Phong cảnh đưa ra những bộ phim được lựa chọn theo tiến trình lịch sử, từ những bộ phim tài liệu dài đầu tiên của lịch sử điện ảnh đến những bộ phim của những người làm phim đương đại và trong khu vực | The Landscape series include selected films according to historical progress, from the first long-documentary films of cinema history to the films of the contemporary filmmakers in the area
09/04/2019

PURE GOLD Hanoi Workshop | Kêu gọi tham dự - Call for participants

Lời mời các nhà thiết kế, nhà sản xuất, thợ thủ công, nghệ sỹ và sinh viên tham dự một workshop tập trung vào Tái chế-Nâng cấp trong khuôn khổ triển lãm PURE GOLD ở Hà Nội | Open Call to local designers, craftsmen, producers, makers, artists and students to join a workshop focusing on Upcycled - Upgraded during PURE GOLD exhibition in Hanoi
19/02/2019

HS Workshop: Serendipity-Discover Creativity | Khám phá sáng tạo

Workshop “Serendipity - Discover Creativity - Khám phá sáng tạo” của nghệ sĩ đến từ Brazil, Elian Evelozo | A Creative workshop names “Serendipity - Discover Creativity” leading by Brazilian artist Elian Evelozo
13/01/2019