Dưới đây là tên của những nghệ sỹ, nhạc sỹ, nhà nghiên cứu, học giả, nhà làm phim, tác giả và người trình diễn, những người đã hoạt động trực tiếp hay cộng tác với Heritage Space ở nhiều mặt trong các chương trình của chúng tôi những năm qua. Chúng tôi muốn vinh danh họ ở định danh 'nhà sản xuất - producer' - vì chúng tôi tin tưởng rằng, Heritage Space luôn chỉ là một 'khung nền - platform' cho sự sáng tạo khởi sinh và thăng hoa bởi họ. Và sự đồng hành là điều mà chúng tôi cùng họ cam kết và chia sẻ, trên hành trình bồi đắp và khơi dậy sự thịnh vượng chung của văn hóa nghệ thuật, hay cuộc phiêu lưu 'độc sáng' của mỗi cá nhân.

 

Below are the names of artists, musicians, researchers, scholars, filmmakers, authors and performers, people who have directly worked with or cooperated with Heritage Space in many aspects in our programs these past years. We would like to honor them with the title Producer - because we believe that Heritage Space has always been a platform for the emergence and flowering of their creativity. And accompaniment is something that Heritage Space and they both assure and share, on the journey to cultivate and ignite the general prosperity of culture and art, or each person’s creative adventure.