Current event


MAP 2023 | Triển lãm Chuyển động Ngoại biên | Alternative Mobility exhibition

Time: 26/11/2023 - 17/12/2023
triển lãm nghệ thuật đương đại mang tên "CHUYỂN ĐỘNG NGOẠI BIÊN", trưng bày kết quả làm việc của các nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế. Triển lãm là một phần của Tháng Thực hành Nghệ thuật MAP 2023 - Chuyển động Ngoại biên, với sự hợp tác giữa Đại học Nghệ thuật Bremen (HfK) và Heritage Space tại Hà Nội, Việt Nam, đồng thời là một phần của Dự án Nghiên cứu Hợp tác BMBF Bremen Bền vững - BreGoS | The contemporary art exhibition titled "ALTERNATIVE MOBILITY", featuring the works of Vietnamese and international artists. The exhibition is a part of Month of Art Practice MAP 2023 - The Alternative Mobility is a collaboration between Hochschule für Künste Bremen (HfK) and Heritage Space in Hanoi, Vietnam, and part of the BMBF Collaborative Research Project Bremen Goes Sustainable - BreGoS

MAP 2023 | RA MẮT DỰ ÁN THÁNG THỰC HÀNH NGHỆ THUẬT 2023 | LAUNCHING THE MONTH OF ARTS PRACTICE 2023

Time: 1/10/2023 - 15/12/2023
Tháng thực hành Nghệ thuật (MAP) là một dự án thường niên của Heritage Space được vận hành từ 2015, MAP 2023 - phiên bản MAP mùa thứ chín tiếp nối với chủ đề Chuyển động Ngoại biên, hợp tác với trường Đại học Nghệ thuật Bremen (HfK Bremen) | Month of Art Practice, abbreviated as MAP, is an annual art project of Heritage Space. MAP was initiated and operated since 2015 and the 9th MAP continues with the Alternative Mobility theme, in the collaboration with Bremen University of the Arts (HfK Bremen).