Current event


THÁNG THỰC HÀNH NGHỆ THUẬT | MONTH OF ARTS PRACTICE | MAP 2019

Time: 8/10/2019 - 8/12/2019
Tháng thực hành Nghệ thuật 2019, dự án trao đổi và phát triển nghệ thuật đương đại giữa Việt Nam và Quốc tế, với chủ đề 'BÊN KIA SỰ HỦY DIỆT' | Month of Arts Practice - MAP 2019, the development and exchange art project between domestic and international artists, under the theme 'BEYOND DESTRUCTION'