Past event


MAP 2023 | Tọa đàm Kết thúc dự án | Closing Event & Discussion

Time: 8/12/2023 - 8/12/2023
Buổi tọa đàm Tổng kết dự án, để lắng nghe các chia sẻ quá trình thực hiện MAP ở hai thành phố tại Hà Nội của Giám tuyển Nguyễn Anh Tuấn (Heritage Space), và tại Bremen của nghệ sĩ-nhà giáo dục nghệ thuật Ingo Vetter, với nghệ sĩ giám tuyển khách mời Đinh Thảo Linh, nghệ sỹ Nguyễn Minh Hoàng, do giám tuyển Nguyễn Hải Nam điều phối và dẫn dắt | Project’s Closing discussion and to listen to how MAP has been implemented by two artist groups in two cities. The part of Hanoi will be presented by curator Nguyen Anh Tuan (Heritage Space), and the Bremen’s part will be shared by artist-art educator Ingo Vetter, then response/reflection from Thảo Linh Đinh (artist-founder of Ba Bau Air) and artist Hoàng Nguyễn as independent observers. Conversation will be led by curator-art researcher Hai Nam Nguyen

MAP 2023 | Triển lãm Chuyển động Ngoại biên | Alternative Mobility exhibition

Time: 26/11/2023 - 17/12/2023
triển lãm nghệ thuật đương đại mang tên "CHUYỂN ĐỘNG NGOẠI BIÊN", trưng bày kết quả làm việc của các nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế. Triển lãm là một phần của Tháng Thực hành Nghệ thuật MAP 2023 - Chuyển động Ngoại biên, với sự hợp tác giữa Đại học Nghệ thuật Bremen (HfK) và Heritage Space tại Hà Nội, Việt Nam, đồng thời là một phần của Dự án Nghiên cứu Hợp tác BMBF Bremen Bền vững - BreGoS | The contemporary art exhibition titled "ALTERNATIVE MOBILITY", featuring the works of Vietnamese and international artists. The exhibition is a part of Month of Art Practice MAP 2023 - The Alternative Mobility is a collaboration between Hochschule für Künste Bremen (HfK) and Heritage Space in Hanoi, Vietnam, and part of the BMBF Collaborative Research Project Bremen Goes Sustainable - BreGoS

VÙNG GHI NHỚ TRẮNG | THE WHITE MEMORIAL ZONE

Time: 19/11/2023 - 19/11/2023
"Vùng Ghi nhớ Trắng", một trải nghiệm có tính sân khấu dựa trên những câu chuyện của các thế hệ người Việt tham gia trao đổi với Cộng hòa Dân chủ Đức trong các thập niên 1960 - 1990 | "The White Memorial Zone", a theatrical experience based on the stories of generations of Vietnamese who participated in exchanges with the German Democratic Republic in the decades 1960 - 1990s

MAP 2023 | Mở Xưởng Nghệ Sĩ - Open Studio

Time: 17/11/2023 - 25/11/2023
Những xung động nghệ thuật từ Hà Nội, Việt Nam và Bremen, Đức tạo nên Tháng Thực hành Nghệ thuật 2023 - phiên bản mùa thứ chín với chủ đề Chuyển động Ngoại biên. Tại Hà Nội, 10 nghệ sĩ với phạm vi thực hành đa dạng, sẽ cùng nhau thảo luận, trình bày suy tư và phát triển những ý tưởng khác nhau về Chuyển động dựa trên nhận thức và góc nhìn, kinh nghiệm và ngôn ngữ nghệ thuật của mỗi người. | Artistic impulses from Hanoi, Vietnam, and Bremen, Germany, coalesce to create the ninth season of the Month of Art Practice 2023, themed Alternative Mobility. In Hanoi, 10 artists with a diverse range of practices will engage in discussions, present their thoughts, and develop different ideas about Mobility based on their perceptions and perspectives, experiences, and artistic languages.

Vũ điệu dưới Biển sâu - Một nghiên cứu về quang cảnh nghệ thuật mạch ngầm Hàn Quốc và Việt Nam | Dancing in the Deep Current - Research into the underground art scene in South Korea and Vietnam

Time: 11/11/2023 - 2/12/2023
Sự kiện "Vũ điệu dưới Biển sâu: Một nghiên cứu về quang cảnh nghệ thuật mạch ngầm Hàn Quốc và Việt Nam". Đây là một diễn đàn mở đầu tiên, giới thiệu tập trung vào bối cảnh nghệ thuật mạch ngầm Hàn Quốc | "Dancing in the Deep Current: Research into the underground art scene in South Korea and Vietnam". This is the first public forum focused on the Korean underground art scene