Past event


MAP 2023 | Mở Xưởng Nghệ Sĩ - Open Studio

Time: 17/11/2023 - 25/11/2023
Những xung động nghệ thuật từ Hà Nội, Việt Nam và Bremen, Đức tạo nên Tháng Thực hành Nghệ thuật 2023 - phiên bản mùa thứ chín với chủ đề Chuyển động Ngoại biên. Tại Hà Nội, 10 nghệ sĩ với phạm vi thực hành đa dạng, sẽ cùng nhau thảo luận, trình bày suy tư và phát triển những ý tưởng khác nhau về Chuyển động dựa trên nhận thức và góc nhìn, kinh nghiệm và ngôn ngữ nghệ thuật của mỗi người. | Artistic impulses from Hanoi, Vietnam, and Bremen, Germany, coalesce to create the ninth season of the Month of Art Practice 2023, themed Alternative Mobility. In Hanoi, 10 artists with a diverse range of practices will engage in discussions, present their thoughts, and develop different ideas about Mobility based on their perceptions and perspectives, experiences, and artistic languages.

MAP 2023 | Sylbee Kim - Thực thể rời Tọa độ | Bodies off Coordinates

Time: 24/10/2023 - 25/10/2023
Sắp đặt video mới của Sylbee Kim đang sản xuất cho dự án MAP 2023: Chuyển động Ngoại biên. Nghệ sĩ thuyết trình và ghi hình buổi cuối | Sylbee Kim’s new video installation is under production in the framework of MAP 2023: The Alternative Mobility. Artist's presentation and Open Shooting.

MAP 2023 | GHẾ VÀ BẦU KHÔNG KHÍ | CHAIRS AND ATMOSPHERES

Time: 19/10/2023 - 19/10/2023
GHẾ VÀ BẦU KHÔNG KHÍ - Các dự án phê bình, nghiên cứu, giám tuyển của Burkhard Meltzer | CHAIRS AND ATMOSPHERES Critical writing, research, and curatorial projects by Burkhard Meltzer

MAP 2023 | THE CONTEMPORARY, DISTRIBUTED. On the mobility of a temporal concept | ĐƯƠNG ĐẠI, PHÂN TÁN. Về Sự Dịch Chuyển Của Khái Niệm Thời Tính

Time: 18/10/2023 - 18/10/2023
Đương Đại, Phân Tán. Về Sự Dịch Chuyển Của Khái Niệm Thời Tính - Bài giảng của giám tuyển khách mời Burkhard Meltzer là sự phản hồi với chủ đề "Chuyển động Ngoại biên" của MAP 2023 | THE CONTEMPORARY, DISTRIBUTED. On the mobility of a temporal concept - A Lecture of Guest Curator Burkhard Meltzer as a response for the 'Alternative Mobility' theme of MAP 2023

MAP 2023 | COLLECTIVE TRAJECTORY, INVISIBLE CONNECTION, AND FROM THE WORLD BEYOND THE SCREEN TO REALITY - QUỸ ĐẠO TẬP THỂ, LIÊN KẾT VÔ HÌNH VÀ TỪ THẾ GIỚI BÊN NGOÀI MÀN HÌNH TỚI HIỆN THỰC

Time: 12/10/2023 - 12/10/2023
Bài giảng này nhằm mục đích phân tích và thảo luận về chủ đề ‘Chuyển động’ trong môi trường nghệ thuật Hàn Quốc, đặc biệt từ năm 2022 tới năm 2023, tập trung vào tính hiện tại | The lecture aims to analyse and discuss the theme of 'Mobility' in the Korean art scene, especially from 2022 to 2023, focusing on the nowness