46


Screening and Discussion: EAMES - Architect and Painter | Chiếu phim và Thảo luận: EAMES - Kiến trúc sư và Họa sỹ

Movie screening and discussion about constructions and buildings of architect and painter Charles Eames, 1907-1978 & Ray-Bernice Alexandra Eames, for purpose of study and research | Buổi chiếu phim và thảo luận về các công trình của bộ đôi kiến trúc sư và họa sỹ Charles Eames, 1907-1978 & Ray-Bernice Alexandra Eames, dành cho học tập và nghiên cứu

Screening and Discussion about architect EILEEN GRAY | Chiếu phim và Thảo luận về Kiến trúc sư EILEEN GRAY

Movie screening and discussion about constructions and buildings of great architect Eileen Gray, for purpose of study and research | Buổi chiếu phim và thảo luận về các công trình của kiến trúc sư Eileen Gray dành cho học tập và nghiên cứu

Screening and Discussion about architect I.M.PEI | Chiếu phim và Thảo luận về Kiến trúc sư I.M.PEI

Movie screening and discussion about constructions and buildings of great architect I.M.Pei, for purpose of study and research | Buổi chiếu phim và thảo luận về các công trình của kiến trúc sư I.M.Pei dành cho học tập và nghiên cứu

Release new book GREENING ASIA | Ra mắt sách XANH HÓA CHÂU Á

Round panel to introduce the new book GREENING ASIA | Buổi tọa đàm Ra mắt sách XANH HÓA CHÂU Á

Screening and Discussion about architect Oscar Niemeyer | Chiếu phim và Thảo luận về Kiến trúc sư Oscar Niemeyer

Movie screening and discussion about constructions and buildings of great architect Oscar Niemeyer, for purpose of study and research | Buổi chiếu phim và thảo luận về các công trình của kiến trúc sư Oscar Niemeyer dành cho học tập và nghiên cứu