6


MAP 2023 | Bình minh Ngược - Bài nói chuyện của giám tuyển Moon Seok Yi | Backwards Dawn - the presentation by curator Moon-Seok Yi

Bài viết phản hồi của Caroline Levin dựa trên những trao đổi sau bài giảng giám tuyển của Moonseok Yi trong MAP 2023 | A writing response of Caroline Levin on the lecture of curator Moonseok Yi in MAP 2023
15/12/2023

MAP 2023 | Khủng hoảng trong Đương đại dành cho Ai? Một thảo luận với Burkhard Meltzer | For Whom is the Contemporary in Crisis? In Dialogue with Burkhard Meltzter

Bài viết phản hồi của Caroline Levin dựa trên những trao đổi sau bài giảng giám tuyển của Burkhard Meltzer trong MAP 2023 | A writing response of Caroline Levin on the lecture of curator Burkhard Meltzer in MAP 2023
12/12/2023

MAP 2023 | Triển lãm Chuyển động Ngoại biên | Alternative Mobility exhibition

triển lãm nghệ thuật đương đại mang tên "CHUYỂN ĐỘNG NGOẠI BIÊN", trưng bày kết quả làm việc của các nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế. Triển lãm là một phần của Tháng Thực hành Nghệ thuật MAP 2023 - Chuyển động Ngoại biên, với sự hợp tác giữa Đại học Nghệ thuật Bremen (HfK) và Heritage Space tại Hà Nội, Việt Nam, đồng thời là một phần của Dự án Nghiên cứu Hợp tác BMBF Bremen Bền vững - BreGoS | The contemporary art exhibition titled "ALTERNATIVE MOBILITY", featuring the works of Vietnamese and international artists. The exhibition is a part of Month of Art Practice MAP 2023 - The Alternative Mobility is a collaboration between Hochschule für Künste Bremen (HfK) and Heritage Space in Hanoi, Vietnam, and part of the BMBF Collaborative Research Project Bremen Goes Sustainable - BreGoS
21/11/2023

MAP 2023 | Mở Xưởng Nghệ Sĩ - Open Studio

Những xung động nghệ thuật từ Hà Nội, Việt Nam và Bremen, Đức tạo nên Tháng Thực hành Nghệ thuật 2023 - phiên bản mùa thứ chín với chủ đề Chuyển động Ngoại biên. Tại Hà Nội, 10 nghệ sĩ với phạm vi thực hành đa dạng, sẽ cùng nhau thảo luận, trình bày suy tư và phát triển những ý tưởng khác nhau về Chuyển động dựa trên nhận thức và góc nhìn, kinh nghiệm và ngôn ngữ nghệ thuật của mỗi người. | Artistic impulses from Hanoi, Vietnam, and Bremen, Germany, coalesce to create the ninth season of the Month of Art Practice 2023, themed Alternative Mobility. In Hanoi, 10 artists with a diverse range of practices will engage in discussions, present their thoughts, and develop different ideas about Mobility based on their perceptions and perspectives, experiences, and artistic languages.
14/11/2023

MAP 2023 | Sylbee Kim - Thực thể rời Tọa độ | Bodies off Coordinates

Sắp đặt video mới của Sylbee Kim đang sản xuất cho dự án MAP 2023: Chuyển động Ngoại biên. Nghệ sĩ thuyết trình và ghi hình buổi cuối | Sylbee Kim’s new video installation is under production in the framework of MAP 2023: The Alternative Mobility. Artist's presentation and Open Shooting.
26/10/2023