11


MAP 2023 | THE CONTEMPORARY, DISTRIBUTED. On the mobility of a temporal concept | ĐƯƠNG ĐẠI, PHÂN TÁN. Về Sự Dịch Chuyển Của Khái Niệm Thời Tính

Đương Đại, Phân Tán. Về Sự Dịch Chuyển Của Khái Niệm Thời Tính - Bài giảng của giám tuyển khách mời Burkhard Meltzer là sự phản hồi với chủ đề "Chuyển động Ngoại biên" của MAP 2023 | THE CONTEMPORARY, DISTRIBUTED. On the mobility of a temporal concept - A Lecture of Guest Curator Burkhard Meltzer as a response for the 'Alternative Mobility' theme of MAP 2023
26/10/2023

MAP 2023 | GHẾ VÀ BẦU KHÔNG KHÍ | CHAIRS AND ATMOSPHERES

GHẾ VÀ BẦU KHÔNG KHÍ - Các dự án phê bình, nghiên cứu, giám tuyển của Burkhard Meltzer | CHAIRS AND ATMOSPHERES Critical writing, research, and curatorial projects by Burkhard Meltzer
26/10/2023

MAP 2023 | BACKWARD DAWN | KÉO LẠI

Bài giảng này nhằm giới thiệu thực hành giám tuyển và thực hành nghệ thuật được Moon-seok Yi đã định hình và trải nghiệm qua từ khóa ‘Vận tải’, là sự phản hồi với chủ đề "Chuyển động Ngoại biên" của MAP 2023 | This lecture aims to introduce the curatorial practice and the artist's practice that Moon-seok Yi conceived and experienced through the keyword ‘Logistics' as a response for the 'Alternative Mobility' theme of MAP 2023
09/10/2023

MAP 2023 | COLLECTIVE TRAJECTORY, INVISIBLE CONNECTION, AND FROM THE WORLD BEYOND THE SCREEN TO REALITY - QUỸ ĐẠO TẬP THỂ, LIÊN KẾT VÔ HÌNH VÀ TỪ THẾ GIỚI BÊN NGOÀI MÀN HÌNH TỚI HIỆN THỰC

Bài giảng này nhằm mục đích phân tích và thảo luận về chủ đề ‘Chuyển động’ trong môi trường nghệ thuật Hàn Quốc, đặc biệt từ năm 2022 tới năm 2023, tập trung vào tính hiện tại | The lecture aims to analyse and discuss the theme of 'Mobility' in the Korean art scene, especially from 2022 to 2023, focusing on the nowness
05/10/2023

MAP 2023 | RA MẮT DỰ ÁN THÁNG THỰC HÀNH NGHỆ THUẬT 2023 | LAUNCHING THE MONTH OF ARTS PRACTICE 2023

Tháng thực hành Nghệ thuật (MAP) là một dự án thường niên của Heritage Space được vận hành từ 2015, MAP 2023 - phiên bản MAP mùa thứ chín tiếp nối với chủ đề Chuyển động Ngoại biên, hợp tác với trường Đại học Nghệ thuật Bremen (HfK Bremen) | Month of Art Practice, abbreviated as MAP, is an annual art project of Heritage Space. MAP was initiated and operated since 2015 and the 9th MAP continues with the Alternative Mobility theme, in the collaboration with Bremen University of the Arts (HfK Bremen).
05/10/2023