MAP 2023


MAP 2023 | Triển lãm Chuyển động Ngoại biên | Alternative Mobility exhibition

triển lãm nghệ thuật đương đại mang tên "CHUYỂN ĐỘNG NGOẠI BIÊN", trưng bày kết quả làm việc của các nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế. Triển lãm là một phần của Tháng Thực hành Nghệ thuật MAP 2023 - Chuyển động Ngoại biên, với sự hợp tác giữa Đại học Nghệ thuật Bremen (HfK) và Heritage Space tại Hà Nội, Việt Nam, đồng thời là một phần của Dự án Nghiên cứu Hợp tác BMBF Bremen Bền vững - BreGoS | The contemporary art exhibition titled "ALTERNATIVE MOBILITY", featuring the works of Vietnamese and international artists. The exhibition is a part of Month of Art Practice MAP 2023 - The Alternative Mobility is a collaboration between Hochschule für Künste Bremen (HfK) and Heritage Space in Hanoi, Vietnam, and part of the BMBF Collaborative Research Project Bremen Goes Sustainable - BreGoS
21/11/2023

MAP 2023 | Mở Xưởng Nghệ Sĩ - Open Studio

Những xung động nghệ thuật từ Hà Nội, Việt Nam và Bremen, Đức tạo nên Tháng Thực hành Nghệ thuật 2023 - phiên bản mùa thứ chín với chủ đề Chuyển động Ngoại biên. Tại Hà Nội, 10 nghệ sĩ với phạm vi thực hành đa dạng, sẽ cùng nhau thảo luận, trình bày suy tư và phát triển những ý tưởng khác nhau về Chuyển động dựa trên nhận thức và góc nhìn, kinh nghiệm và ngôn ngữ nghệ thuật của mỗi người. | Artistic impulses from Hanoi, Vietnam, and Bremen, Germany, coalesce to create the ninth season of the Month of Art Practice 2023, themed Alternative Mobility. In Hanoi, 10 artists with a diverse range of practices will engage in discussions, present their thoughts, and develop different ideas about Mobility based on their perceptions and perspectives, experiences, and artistic languages.
14/11/2023

MAP 2023 | Sylbee Kim - Thực thể rời Tọa độ | Bodies off Coordinates

Sắp đặt video mới của Sylbee Kim đang sản xuất cho dự án MAP 2023: Chuyển động Ngoại biên. Nghệ sĩ thuyết trình và ghi hình buổi cuối | Sylbee Kim’s new video installation is under production in the framework of MAP 2023: The Alternative Mobility. Artist's presentation and Open Shooting.
26/10/2023

MAP 2023 | THE CONTEMPORARY, DISTRIBUTED. On the mobility of a temporal concept | ĐƯƠNG ĐẠI, PHÂN TÁN. Về Sự Dịch Chuyển Của Khái Niệm Thời Tính

Đương Đại, Phân Tán. Về Sự Dịch Chuyển Của Khái Niệm Thời Tính - Bài giảng của giám tuyển khách mời Burkhard Meltzer là sự phản hồi với chủ đề "Chuyển động Ngoại biên" của MAP 2023 | THE CONTEMPORARY, DISTRIBUTED. On the mobility of a temporal concept - A Lecture of Guest Curator Burkhard Meltzer as a response for the 'Alternative Mobility' theme of MAP 2023
26/10/2023

MAP 2023 | GHẾ VÀ BẦU KHÔNG KHÍ | CHAIRS AND ATMOSPHERES

GHẾ VÀ BẦU KHÔNG KHÍ - Các dự án phê bình, nghiên cứu, giám tuyển của Burkhard Meltzer | CHAIRS AND ATMOSPHERES Critical writing, research, and curatorial projects by Burkhard Meltzer
26/10/2023